Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 36

34
Listopadowe tradycje
Zanim nadszedł dla Polski upragniony 11 listopada 1918 roku – dzień odzyskania
niepodległości, nasz kraj znajdował się sto dwadzieścia trzy lata pod zaborami ro-
syjskim, pruskim i austriackim. Choć zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją
kulturę, język, obyczaje i religię, nasi rodacy nie poddawali się i wytrwale walczyli
o wolność. Ducha walki dodawała im pieśń, która była częstą towarzyszką żołnier-
skiej doli i niedoli. Jej tekst dokumentował karty historii naszego kraju, ale rów-
nież opisywał osobiste przeżycia żołnierzy, tęsknotę za domem rodzinnym czy
ukochaną dziewczyną. Poznajcie kilka pieśni śpiewanych w tym trudnym czasie
dla dziejów naszego kraju.
Pierwsza kadrowa*
była najpopularniejszą pieśnią Le-
gionów Polskich.
Pierwsza kadrowa
1. Raduje się serce, raduje się dusza,
Gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza.
Oj da, oj da dana, kompanio kochana,
Nie masz to jak pierwsza, nie!
2. Chociaż do Warszawy długą mamy drogę,
Ale przejdziem migiem, byle tylko w nogę.
Oj da, oj da dana…
3. Chociaż w butach dziury, na mundurach łaty,
To pierwsza kadrowa pójdzie na armaty.
Oj da, oj da dana....
4. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie,
To pierwsza kadrowa gwardyją zostanie.
Oj da, oj da dana...
Wojciech Kossak
Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance
* Pierwsza
kompania ka-
drowa została
utworzona
w 1914 roku
przez Józefa
Piłsudskiego
i stała się
zalążkiem
polskiego
wojska, które
brało udział
w I wojnie
światowej.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...132
Powered by FlippingBook