Muzyczny Świat. Podręcznik. Klasa 5 - page 4

Koordynator projektu
Redakcja merytoryczna
Anna Pawłowska
Anna Pawłowska
Projekt okładki
Redakcja językowa
Marcin Kot
Lidia Machura
Opracowanie graficzne
Redakcja techniczna
Tomasz Kozłowski
Tomasz Ptak
Grafika nutowa
Skład i łamanie
Marek Zapała
Marek Zapała
Zdjęcia
Archiwum GE, Shutterstock, The Bridgeman Art Library (s. 23, 47, 68), East News (s. 35, 83, 111, 112),
East News/Krzysztof Bieliński/Reporter (s. 97), Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu (s. 118, 128),
Tomasz Porębski
(s. 119, 121)
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do nauczania muzyki, na podstawie opinii
rzeczoznawców: mgr Stefanii Sierpińskiej, mgr Wiesławy Komady, dr Katarzyny Kozłowskiej
Etap edukacyjny: II
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Rok dopuszczenia: 2013
Numer dopuszczenia: 495/2/2013
ISBN 978-83-7873-263-1
© Grupa Edukacyjna S.A. 2013
Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby dotrzeć do wszystkich właścicieli i dysponentów
praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie publikacji w całości lub we fragmentach bez
zgody wydawnictwa zabronione.
Grupa Edukacyjna S.A.
25-655 Kielce, ul. Łódzka 308
tel. 41 366 53 66; faks 41 366 55 55
e-mail:
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...132
Powered by FlippingBook